Czego szukasz?

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie odbywa się poprzez System Elektronicznej Rekrutacji.

Jest to jedyny sposób złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły. System Elektronicznej Rekrutacji wygeneruje dla kandydata wniosek, który należy dostarczyć wraz z poniższymi dokumentami do szkoły.

 1. Kandydat składa w  LO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, następujące dokumenty (w terminach określonych przez regulamin rekrutacji):
  • wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginały lub kopie zaświadczenia Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat  (na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem” data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły podstawowej i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).
 2. Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:
  • oryginalne świadectwo ukończenia szkoły (złożenie oryginału świadectwa potwierdza wolę podjęcia nauki w  LO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie)
  • oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu  ósmoklasisty.
 3. Po przyjęciu do liceum należy dostarczyć:
  • kartę zdrowia;
  • 3 podpisane na odwrocie  fotografie.
 4. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w regulaminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub nieuwzględnienie uprawnień i osiągnięć kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zwierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu kandydata albo niezakwalifikowaniu, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do LO im. Marii Dąbrowskiej.
 7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone  w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w LO im. Marii Dąbrowskiej przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.