Czego szukasz?

Samorząd uczniowski

CZYM ZAJMUJE SIĘ SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  • prawo wyboru nauczyciela lub nauczycieli, którzy będą pełnili rolę opiekuna samorządu.
  • Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2023/2024
Przewodnicząca -Franciszek Prokopek
Vice – Przewodniczaca:
OpiekunOWIE Samorządu – prof. Agata Dmoch-Hołody, prof. Aneta Gradkowska