Czego szukasz?

Zasady rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

I. Podstawa prawna
 1. art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i § 6 ust. 4 i § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 22 maja 2019 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 3. Zarządzenie Nr 8/2023 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.
 II. Postanowienia ogólne
 1. Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji gminy Michałowice.
 2. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej. Do zadań komisji należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 4. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 5. Deklarując wybór profilu kandydat akceptuje przewidziane dla niego rozszerzenia podstawy programowej.
 6. Decydując się na rekrutację do Liceum im. Marii Dąbrowskiej kandydat potwierdza, że zapoznał się ze Statutem Szkoły i akceptuje jego treść.
III. Charakterystyka oddziałów i profili
 1. Nabór na rok szkolny 2023/24 będzie odbywał się do trzech klas pierwszych: 1A, 1B i 1C. Maksymalna liczba miejsc w każdej z klas wynosi 30.
 2. W każdej z klas pierwszych realizowane będą następujące profile:
    • a) humanistyczny – przedmioty rozszerzone: język polski, historia;
    • b) matematyczno-fizyczny – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka;
    • c) matematyczno-geograficzny – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia;
    • d) biologiczno-chemiczny – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.
 3. W każdej z klas pierwszych pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja). Jako drugi język obcy kandydat może wybrać język francuski lub język niemiecki (kontynuacja lub od podstaw, w zależności od poziomu grupy), z zastrzeżeniem że liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć ogólnej liczby 3/5 uczniów klasy.
 IV. Kryteria i zasady rekrutacji
 1. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej uwzględnia się łącznie następujące kryteria:
  a) wyniki egzaminu (maksymalnie 100 pkt);
  b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora Szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
  c) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
  d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (maksymalnie 100 pkt):
  – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, międzynarodowym;
  – osiągniecia z zakresu aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.
  • wynik z języka polskiego – 100% x 0,35 = 35 pkt
  • wynik z matematyki – 100% x 0,35 = 35 pkt
  • wynik z języka obcego nowożytnego – 100% x 0,30 = 30 pkt

Maksymalna liczba punktów za egzamin ósmoklasisty wynosi 100 pkt.

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) za oceny wyrażone w stopniu:

  • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

b) przedmioty punktowane przy rekrutacji do poszczególnych profili:

  • humanistyczny: polski, matematyka, j. angielski*, historia
  • matematyczno-fizyczny: polski, matematyka, j. angielski*, fizyka
  • matematyczno-geograficzny: polski, matematyka, j. angielski*, geografia
  • biologiczno-chemiczny: polski, matematyka, j. angielski*, biologia lub chemia

*) lub inny język obcy nowożytny, w przypadku gdy w szkole podstawowej nie był nauczany język angielski

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły:

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytuł laureata konkursu technicznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 5 punktów;

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub  z przedmiotów artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje  się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.  1- 4 , artystycznych  lub sportowych, organizowanych przez kuratora  oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym miejsca  1-8 – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym miejsca 1-6 – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim miejsca 1-3 – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym miejsca 1-3 – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Aby za osiągnięcia kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 4. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
 • za ocenę celującą po 35 punktów,
 • za ocenę bardzo dobrą  po 30 punktów,
 • za ocenę dobrą po 25 punktów,
 • za ocenę dostateczną po 15 punktów,
 • za ocenę dopuszczającą po 10 punktów.

Z języka obcego nowożytnego:

 • za ocenę celującą – 30 punktów,
 • za ocenę bardzo dobrą- 25 punktów,
 • za ocenę dobrą – 20 punktów,
 • za ocenę dostateczną – 10 punktów,
 • za ocenę  dopuszczającą – 5 punktów.10 .Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

Maksymalna ilość punktów za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i dodatkowe osiągnięcia wynosi 100 pkt.

 1. W przypadku równorzędnych wyników:
  a) uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  oraz
  b) kandydatów spełniających  jedno lub więcej kryteriów zgodnie  z przepisami wprowadzonymi ustawą  Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017r. poz. 60, z późn. zm.):
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.

 

V.Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/24:

harmonogram rekrutacji

VI. Wymagane dokumenty
 1. Kandydat składa w   LO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, następujące dokumenty (w terminach określonych przez regulamin rekrutacji):
  • wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginały lub kopie zaświadczenia Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat  (na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem” data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły podstawowej i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).
 2. Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:
  • oryginalne świadectwo ukończenia szkoły (złożenie oryginału świadectwa potwierdza wolę podjęcia nauki w  LO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie);
  • oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu  ósmoklasisty.
 3. Po przyjęciu do liceum należy dostarczyć:
  • kartę zdrowia;
  • 3 podpisane na odwrocie  fotografie.
 1. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w regulaminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub nieuwzględnienie uprawnień i osiągnięć kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zwierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu kandydata albo niezakwalifikowaniu, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 3. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do LO im. Marii Dąbrowskiej.
 4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone  w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w LO im. Marii Dąbrowskiej przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.