Czego szukasz?

Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/25:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 15.05.2024 r.

do 29.05.2024 r. do godziny 15:00

od 29.07.2024 r. do 31.07.2024 r. do godziny 15:00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół od 3.07.2024 r.

do 10.07.2024 r. do godziny 15:00

nie obowiązuje
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 10.07.2024 r. do 01.08.2024 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 15.07.2024 r. do 06.08.2024 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 19.07.2024 r. do godziny 12:00 08.08.2024 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 19.07.2024 r.

do 24.07.2024 r. do godziny 15:00

od 08.08.2023 r.

do 12.08.2023 r. do godziny 12:00

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.07.2024 r. do godziny 14:00 12.08.2023 r. do godziny 15:00
8 Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 25.07.2024 r. 12.08.2024 r.
9 Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 26.07.2024 r. do 13.08.2024 r.
10 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 29.07.2024 r. do 16.08.2024 r.
11 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12 Wniesienie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
13 Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły