Czego szukasz?

Stypendia i pomoc materialna

W związku z ustawą o systemie oświaty, a także Uchwałą Nr XXVIII/241/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice informujemy, że uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznawana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Wnioski o przyznanie przez Wójta Gminy stypendium szkolnego na rozpoczynający się rok szkolny można składać w Urzędzie Gminy, Centrum Usług Wspólnych lub w szkołach na terenie Gminy do dnia 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października br.

  • Stypendia – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • Stypendia i programy wspierające – Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  • Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Michałowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto.
  • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących, ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu, nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica. Ww. zdarzenia mają charakter wyłącznie przykładowy. Mają one zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można ich traktować jako katalogu zamkniętego. Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć nie później niż 2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego.
  • Świadczenie „Dobry Start”, czyli 300+ świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.