Czego szukasz?

Regulamin szkolnego koła wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Regulamin SKW przy ZSO im. M. Dąbrowskiej w Komorowie, opracowany i przyjęty

przez jego członkinie w dniu 9.12.2011.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Członkiem/członkinią Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń/uczennica z klas IV-VI SP, i Liceum Ogólnokształcącego oraz każdy nauczyciel/ka ZSO w Komorowie, który czuje potrzebę pomagania innym.
 3. Warunkiem przystąpienia do SKW jest złożenie pisemnej deklaracji i respektowanie zapisów regulaminu SKW. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 5. Cele
 6. Inicjowanie i wspieranie ciekawych, różnorodnych pomysłów, inicjatyw związanych z rozwijaniem postaw społecznych.
 7. Bezinteresowna pomoc.
 8. Kształtowanie postaw społecznych.
 9. Integrowanie społeczności szkolnej.
 10. Promowanie idei wolontariatu.

III. Zakres działania

 1. Realizacja działań regularnych i programowych w szczególności:
 2. Pomoc materialna oraz pomoc w nauce dla dzieci z rodzin potrzebujących;
 3. Pomoc dzieciom z Domów Dziecka;
 4. Pomoc zwierzętom w schroniskach;
 5. Organizacja czasu wolnego dla potrzebujących.
 6. Realizacja działań akcyjnych: (np.: WOŚP, „Góra grosza”, kiermasze gminne i inne, akcje krwiodawstwa itp.)
 7. Współpraca z instytucjami:
 8. GOPS-em, MOPS-em, ZHP, CARITAS-em, K-40 i innymi organizacjami pozarządowymi;
 9. Z pedagogami szkolnymi i wychowawcami;
 10. Z Domami Dziecka;
 11. Ze schroniskami dla zwierząt;
 12. Z Klubami i Domami Seniora.
 13. Struktura

Członkami/członkiniami Szkolnego Koło Wolontariatu są:

 1. a) Lider/ka – koordynator/ka SKW;
 2. b) Opiekunki/opiekunowie poszczególnych sekcji (nauczyciele wolontariusze);
 3. c) Wolontariuszki/wolontariusze.
 4. Prawa i obowiązki
 5. Wolontariusz/ka ma prawo do:
 6. jasno określonego zakresu obowiązków i celu działania;
 7. rozwijania własnej osobowości;
 8. przekonania o celowości podjętych działań;
 9. wsparcia ze strony członków/członkiń SKW
 10. inicjowania działań w ramach SKW;
 11. wyboru sekcji w ramach SKW zgodnie z własnymi przekonaniami i

zainteresowania

 1. wyboru opiekuna/opiekunki sekcji
 2. Wolontariusz/ka ma obowiązek:
 3. wykonywania swojej pracy sumiennie i uczciwie, w wymiarze

nieutrudniającym nauki i pomocy w domu;

 1. bycia lojalnym, uczciwym i życzliwym wobec innych wolontariuszy;
 2. poszanowania osób, ich własności i zachowania dyskrecji dotyczących

spraw prywatnych podopiecznych SKW;

 1. wzajemnej, bezinteresownej pomocy w czasie realizacji działań;
 2. dotrzymywania podjętych zobowiązań;
 3. systematycznego dokumentowania swojej pracy;
 4. stosowania się do regulaminu
 5. Opiekun/ka ma prawo do:
 6. objęcia opieką sekcji w ramach SKW zgodnie z własnymi

przekonaniami i zainteresowaniami

 1. wsparcia ze strony członków/członkiń SKW
 2. rozwijania własnej osobowości
 3. inicjowania działań w ramach SKW
 4. Opiekun/ka ma obowiązek:
 5. dokumentowania działań objętej opieką sekcji
 6. rekrutowania, wspierania, motywowania i nagradzania wolontariuszy/-

szek w ramach objętej opieką sekcji

 1. wspólnych działań w ramach zespołu opiekunek/opiekunów
 2. stosowania się do regulaminu
 3. Lider/ka SKW prowadzi dokumentację Szkolnego Koła Wolontariatu oraz

reprezentuje SKW je zewnątrz.

 1. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie członka/członkini z

listy SKW.

 1. Majątek i fundusze
 2. Wolontariusze/wolontariuszki nie wnoszą żadnych składek z tytułu przynależności do SKW;
 3. Pozyskiwaniem funduszy, materiałów potrzebnych do prowadzenia działań zajmuje się zespół opiekunów/opiekunek w skład, którego wchodzi również lider/ka /koordynator/ka/ SKW.

VII. Motywowanie

 1. Przynajmniej raz w roku zostaje zorganizowane spotkanie wszystkich wolontariuszy/wolontariuszek i zespołu opiekunów/opiekunek, podsumowujące działalność Koła.
 2. Wolontariuszy/wolontariuszki nagradza się m.in. poprzez: pochwałę opiekuna/opiekunki sekcji, pochwałę na forum szkoły, wręczanie listów pochwalnych i dyplomów, wpis na świadectwie ukończenia szkoły- o pracy wolontarystycznej.
 3. Nagradzanie wolontariuszy/wolontariuszek ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza/wolontariuszki.