Czego szukasz?

Egzamin Ósmoklasisty

Procedury organizowania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 określone przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

Treść informacji – pobierz (PDF): 20200819 E8 2023 Informacja.pdf


Załączniki w wersji Word – pobierz (paczka w formacie zip):
20200919 E8 2023 Informacja ZALACZNIKI.zip


Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb:
1) zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2) uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemców)
3) uczniów – obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Treść komunikatu – pobierz (PDF): 20220819 E8 2023 Komunikat o dostosowaniach.pdf


Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 r.

Treść komunikatu – pobierz (PDF): 20220819 E8_EM 2023 Komunikat o przyborach.pdf

E 8 2022 Język polski Matematyka Język angielski
Kraj 60 57 67
Województwo mazowieckie 64 62 72
Powiat pruszkowski 68 68 78
Gmina Michałowice 74 79 88
Szkoła Podstawowa w Komorowie 72 83 89
E 8 2021 Język polski Matematyka Język angielski
Kraj 60 47 66
Województwo mazowieckie 64 52 71
Powiat pruszkowski 68 58 77
Gmina Michałowice 73 70 88
Szkoła Podstawowa w Komorowie 71 68 90
E 8 2020 Język polski Matematyka Język angielski
Kraj 59 46 54
Województwo mazowieckie 62 51 59
Powiat pruszkowski 62 55 65
Gmina Michałowice 67 62 75
Szkoła Podstawowa w Komorowie 65 66 75
E 8 2019  Język polski Matematyka Język angielski
Kraj 63 45 59
Województwo mazowieckie 67 50 65
Powiat pruszkowski 72 56 72
Gmina Michałowice 78 64 84
Szkoła Podstawowa w Komorowie 75 64 86