Czego szukasz?

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zatrudni pracownika na stanowisko kierownika gospodarczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zatrudni pracownika na stanowisko kierownika gospodarczego

Kierownik Gospodarczy (stanowisko Obsługi)

Miejsce pracy: Komorów

Wymiar etatu: 1

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Zatrudnienie od 1 marca 2024 roku

Stanowisko pracy nie klasyfikowane jako urzędnicze – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH z dnia 25 października 2021 roku

I. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownik Gospodarczy:

 1. Sprawy z zakresu sprawowanego nadzoru technicznego
 1. Wykonywanie bieżącego nadzoru nad niezakłóconym działaniem instalacji i urządzeń technicznych w budynkach ZSO i na jego terenie oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku awarii bądź innych sytuacji kryzysowych wymagających podjęcia niezwłocznych działań w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa i zagrożenia dla życia i zdrowia osób
 2. Organizowanie niezbędnych sił i środków w celu niezwłocznego usunięcia awarii, w tym zawiadamianie właściwych wyspecjalizowanych służb o wystąpienia zagrożenia bądź awarii
 3. Opracowywanie rocznych planów w zakresie inwestycji i remontów w ZSO oraz przygotowywanie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji
 4. Nadzór nad utrzymaniem otoczenia budynków i obiektów ZSO oraz pomieszczeń w budynkach w należytym stanie technicznym oraz czystości
 5. Dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją tych urządzeń
 6. Udział w odbiorach technicznych wykonywanych remontów w ZSO: dokonywanie odbiorów częściowych końcowych, gwarancyjnych i rozliczeń wykonanych robót przez wykonawców zewnętrznych i prowadzenie w tym zakresie koniecznej dokumentacji
 7. Bieżący nadzór nad wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne robotami remontowymi zgodnie z zawartymi umowami
 8. Zlecanie pracownikom z sekcji technicznej wykonywania wszelkich prac związanych z pielęgnacją zieleni na terenie ZSO, utrzymania w bezpiecznym stanie urządzeń na placach zabaw, konserwacji ogrodzenia i ławek ogrodowych, wiat śmietnikowych
 9. Sporządzanie do organu prowadzącego pisemnych informacji o stwierdzonych (zauważonych) uszkodzeniach oraz stanie technicznym budynków i urządzeń
 10. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń, zgodnie z przepisami i normami BHP
 11. Opracowywanie i zlecanie sekcji technicznej ZSO bieżących napraw i konserwacji urządzeń, instalacji
 12. Opracowywanie planów oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywanych konserwacji, remontów bieżących, remontów kapitalnych nieruchomości , instalacji, urządzeń
 13. nadzór nad stosowaniem zasad prawidłowej eksploatacji: urządzeń energetycznych, instalacji gazowej, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
 1. Sprawy z zakresu gospodarki materiałowej
 1. Sporządzanie zestawień ilościowych i rodzajowych zamówień środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, artykułów biurowych oraz pomocy dydaktycznych
 2. Zaopatrywanie (zamawianie) u dostawców towarów i usług: materiałów, sprzętów, pomocy dydaktycznych, innych urządzeń
 3. Odbiór zamówień i ich kontrola pod względem ilościowym i jakościowym
 4. Przygotowywanie w systemie (w programie komputerowym) dokumentacji inwentaryzacyjnej mienia ZSO, wprowadzanie danych uzyskanych ze spisu inwentaryzacyjnego do systemu (programu komputerowego) i wykonywanie wymaganych przepisami prawa okresowych inwentaryzacji mienia ruchomego ZSO
 5. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej gospodarki paliwowo-energetycznej
 6. Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych, korespondencji oraz zawieranych umów
 7. nadzór nad realizacją umów i merytoryczną kontrolą przedkładanych faktur i rachunków z uwzględnieniem zapisów dotyczącymi realizacji rękojmi i gwarancji
 8. wnioskowanie w sprawach dotyczących egzekwowania postanowień zawartych w umowach z wykonawcami

C. Sprawy z zakresu rozliczeń finansów i prowadzenia ewidencji

 1. Odbiór zamówień i ich kontrola pod względem ilościowym i jakościowym
 2. Merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonane roboty
 3. Ewidencjonowanie i potwierdzanie zgodności treści wystawianych rachunków ze stanem faktycznym
 4. Organizowanie niezbędnych środków finansowych do usuwania awarii
 5. sporządzanie informacji do projektów rocznych planów inwestycji, remontów, przeglądów i konserwacji,
 6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w zakresie dotyczącym realizacji inwestycji i remontów w ZSO
 7. załatwianie kwestii formalnych, związanych z realizacją umów, w szczególności z wykonywanymi robotami inwestycyjno-remontowymi, dostawcami usług, dostawcami mediów i ewidencji umów
 8. pobieranie zaliczek i dokonywanie zakupów po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem ZSO

II. Wymagania związane z w/w stanowiskiem:

 • wykształcenie minimum średnie: techniczne/ekonomiczne, mile widziane doświadczenie w zamówieniach publicznych/dziale ekonomicznym lub w budownictwie
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednym z w/w obszarów dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie
 • doświadczenie w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania technicznego budynków
 • znajomość w przygotowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • umiejętność skutecznej negocjacji warunków umów i rozliczeń z wykonawcami
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami, w szczególności przepisów dotyczących przeglądów budowlanych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, dokładność i terminowość
 • umiejętności organizacyjne
 • kultura w relacjach interpersonalnych
 • umiejętność podejmowania decyzji

III. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie i staż pracy: preferowane wykształcenie na kierunku ekonomicznym, politechnicznym bądź wykształcenie średnie i co najmniej 4 letni staż pracy
 • Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji księgowej z zakresu spraw na powierzonym stanowisku pracy (rejestrowanie, opisywanie dokumentów księgowych)
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office w szczególności Excel

IV. Konieczne dokumenty i oświadczenia kandydata niezbędne w procesie rekrutacji:

 • cv
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– korzystaniu z pełni praw publicznych,

– nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją prowadzoną dla potrzeb rekrutacji na oferowane stanowisko pracy.

Kandydaci zainteresowani ofertą, proszeni są o składanie kompletu dokumentów o których mowa w pkt. IV w zamkniętej kopercie do dnia 23 lutego 2024 roku (piątek) do godz. 14 osobiście w sekretariacie ZSO bądź listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dokumenty złożone przez Kandydatów nie zaproszonych do kolejnego etapu rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dyrektor ZSO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zastrzega sobie prawo wyboru kontynuowania procesu rekrutacyjnego tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych kandydatów na wolne stanowisko nie klasyfikowane jako urzędnicze jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie reprezentowany przez Dyrektora. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i podanie danych określonych w ogłoszonym procesie naboru jest obowiązkowe. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w POLITYCE PRYWATNOŚCI dostępnej na stronie www Administratora.